Utrechtse paardentram NCS 16

ANBI-gegevens Stichts Tram Museum

Stichts Tram Museum

De officiŽle naam is Stichting Stichts Tram Museum, in de praktijk afgekort tot Stichts Tram Museum, of STM.

RSIN-nummer

Het RSIN-nummer (fiscaal nummer) van de Stichting Stichts Trammuseum is 816107312.

Kamer van Koophandel

Het KvK-nummer van de Stichting is 41 26 60 71.

Contact:

E-mail: infostichtingstichtstrammuseum.nl

Secretariaat: Punter 81, 1186 PM AMSTELVEEN.

Bankgegevens: Bankrekening NL70 INGB 0007782622 t.n.v. Stichting Stichts Tram Museum, AMSTERDAM.

Website: https://www.stichtingstichtstrammuseum.nl, beheerder: Rob Kievit

Bestuursleden STM

Bestuurssamenstelling per 26 september 2013.

Voorzitter:
J. van der Hurk, Zandhofsestraat 49 bis, 3572 GB UTRECHT

Secretaris/penningmeester:
A. de Jong, Punter 81, 1186 PM AMSTELVEEN

Leden:
M. Vlaanderen, Gravin Adťlalaan 1, 6871 TZ RENKUM
G. D. v.d. Abeele, Korenbloemstraat 30, 6871 WE RENKUM

Beleidsplan

Het STM beschikt over een gedetailleerd beleidsplan (link naar pdf-bestand).

Beloningsbeleid

Volgens artikel 4 lid 7 van de statuten genieten de leden van het bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Afgezien van eventuele uitbestede opdrachten, worden alle werkzaamheden uitgevoerd door medewerkers van de stichting zonder bezoldiging.

Verslag van activiteiten

AKTIVITEITENVERSLAG 2021

Zoals reeds in het vorig jaarverslag werd vermeld, is het bij EMR 12 nodig eerst de kabelkokers in het middencompartiment aan te brengen alvorens de vloer te kunnen leggen. Dit werk werd eerst afgemaakt. Omdat de binnenvloer in vijf compartimenten is opgedeeld, werden de vloerdelen (dikte 26 mm) eerst op maat gezaagd en daarna tweemaal gegrond. Vervolgens konden de delen worden geplaatst en worden vastgeschroefd. De plaats waar de wielkassen moesten komen, werd uitgespaard. Nadat deze wielkassen waren gemaakt, werden deze met een metalen plaat afgedekt. Ook werden vier motorluiken gemaakt. Hierna konden de slijtlatjes op vloer en luiken worden gespijkerd. Op de plaats waar de bankvoeten moeten komen, werden vulstukjes aangebracht. Dit om het hoogteverschil op te heffen met de banken die op de wielkasplaten bevestigd zijn.

De plaats waar de zandmechanismes door de vloer steken, werd uitgemeten en uitgezaagd. De mechanismes konden hierna gemonteerd worden. Om de zandkisten te kunnen bevestigen werden vullatten tegen de zijwanden gemaakt. Deze dienen tevens om de langsbankjes te ondersteunen.

Na wijziging van de raamsteunen aan de onderzijde van de vier grote zijvensters werden drie ruiten definitief bevestigd. De vierde behoeft nieuw vensterglas. Tevens werden ten behoeve van de rolgordijnen bij de zijkanten van al de zijvensters aan de bovenzijde de messing bevestigingen en aan de onderzijde fixatieneusjes gemonteerd.

Aangezien van de dwarsbanken er nog maar drie originele 2-persoonsklapbanken aanwezig waren, moest de rest (ťťn 2-persoons- en vier 1-persoonsbanken) aangevuld worden met Rotterdamse bankframes. Deze werden zo goed mogelijk aan de oorspronkelijke aangepast. Ook moesten de benodigde houten rugjes en zittingen worden bijgemaakt. Dit laatste was reeds in een eerder stadium gebeurd, zodat deze nu voorradig waren. Dit gold ook voor de vier 2-persoons houten langsbanken bij de separatieschotten. Ook hiervan was niets meer over en deze werden toen ook bijgemaakt. Deze langsbankjes bestaan naast een rugdeel uit een vast en een opklapbaar deel om de zich hieronder bevindende zandkisten te kunnen bijvullen. Een van de vaste delen werd van een opbergvak voorzien. Nadat de bankframes van de nodige verflagen (RAL 8011) en de rugjes en zittingen van de nodige lagen blanke lak waren voorzien, werden de banken in elkaar gezet. Van een plaatsing in het interieur is het in dit verslagjaar nog niet gekomen.

De maximaalautomaten werden schoongemaakt en de bijbehorende kappen in de primer en aan de binnenzijde van isolatieverf voorzien. De onderdelen van de bliksemafleider en de smoorspoel werden geverfd, in elkaar gezet en op een balk gemonteerd. Deze werd nog niet op het dak geplaatst. De hierbij behorende aardingskabel werd op het A-balkon in de hiervoor bestemde koker gelegd en aan het chassis aangesloten. Ook de bij de automaten behorende T-kabels werden op beide balkons in de daarvoor uitgespaarde kokers gelegd. Deklatten werden gemaakt om al deze kokers af te dekken. Met de wijziging van de kabels voor de verlichting en de aanleg van het alarmbelsysteem werd een aanvang gemaakt.

Het dak werd schoongemaakt en de slechte stukken gerepareerd en bijgewerkt.

FinanciŽle verantwoording

Exploitatierekening 2021
  UITGAVEN
100 ADMINISTRATIEKOSTEN    
Bijdrage HRN 20,00  
  Website 60,50  
  Drukken en verzenden Jaarverslag 97,04  
  Afrekening betalingsverkeer 98,84  
  Totaal   276,38
 
200 HUISVESTINGSLASTEN    
  Garagebox Utrecht
 (01-01-20 t/m 31-12-20)
1697,10  
  RETM Amsterdam
  (01-07-20 t/m 31-12-20)
---,--
  (01-01-21 t/m 30-06-21) ---,--  
  TS Overloon
 (01-01-20 t/m 31-12-20)
1356,00  
Totaal 3053,10
 
300 WERKPLAATSKOSTEN/ALGEMEEN    
  IJzerwaren 141,93  
  Verfwaren/lijm/kit 486,15  
  Kabelbinders 4,48  
  Neopreen celruber 100,--  
  Koolborstels 24,80  
  Totaal   757,36
 
400 RESTAURATIEKOSTEN    
EMR 12 Deklatten kabelkokers 83,86  
EMR 12 Staalplaten wielkassen 172,43  
Totaal 256,29
 
Totaal 1060,42
 
TOTAAL UITGAVEN   4343,13
 
INKOMSTEN  
Giften in geld 2805,--  
Giften in natura 2782,99  
 
TOTAAL INKOMSTEN 5587,99
 
EXPLOITATIERESULTAAT +1244,86
 
Balans per 31 december 2021
ACTIVA
Motorrijtuig 12 1,00
Motorrijtuig 20 1,00
Motorrijtuig 19 1,00
Motorrijtuig H39 (334) 1,00
Motorrijtuig H46 (339) 1,00
Aanhangrijtuig 43 1,00
Aanhangrijtuig 55 1,00
Bagagewagen 402 1,00
Gereedschappen 1,00
Huisvestingsfonds 24373,38
Liquide middelen 5045,28
Totaal 29427,66
 
PASSIVA
Nog verschuldigde huur 823,28
Eigen vermogen 28604,38
Totaal 29427,66
 
Amstelveen, 1 februari 2022.
De penningmeester
van de STM, A. de Jong (w.g.)
Goedgekeurd in de
bestuursvergadering van 31 maart 2022.
De voorzitter van de STM, J. van der Hurk (w.g.)

Doelstelling

Volgens artikel 2 van de statuten heeft de stichting als voornaamste doelstellingen:

  1. Het verzamelen, restaureren, reconstrueren en zo mogelijk in bedrijfsvaardige toestand brengen c.q. houden van tramrijtuigen en eventueel andere railgebonden voertuigen en bijbehorende attributen, afkomstig van in de Provincie Utrecht opererende of geopereerd hebbende ondernemingen voor stads- en streekvervoer, die vanwege hun historische waarde en in het kader van de bewustwording met betrekking tot ons industrieel erfgoed, bewaard dienen te blijven.
  2. Het verzamelen van informatie over de onder 1. bedoelde bedrijven op zowel historisch als technisch gebied.
  3. Het tonen aan het publiek van een zo compleet mogelijke geschiedenis van betrokken bedrijven.
  4. Het exploiteren van een gebouw of gebouwen als stalling, werkplaats, expositie- en museumruimte.
  5. Het organiseren van ritten met historische tramrijtuigen.