Utrechtse paardentram NCS 16

ANBI-gegevens Stichts Tram Museum

Stichts Tram Museum

De officiŽle naam is Stichting Stichts Tram Museum, in de praktijk afgekort tot Stichts Tram Museum, of STM.

RSIN-nummer

Het RSIN-nummer (fiscaal nummer) van de Stichting Stichts Trammuseum is 816107312.

Kamer van Koophandel

Het KvK-nummer van de Stichting is 41 26 60 71.

Contact:

E-mail: infostichtingstichtstrammuseum.nl

Secretariaat: Grote Belt 54, 2133 GB HOOFDDORP.

Bankgegevens: Bankrekening NL70 INGB 0007782622 t.n.v. Stichting Stichts Tram Museum, AMSTERDAM.

Website: https://www.stichtingstichtstrammuseum.nl, beheerder: Rob Kievit

Bestuursleden STM

Bestuurssamenstelling per 26 september 2013.

Voorzitter:
J. van der Hurk, UTRECHT

Secretaris/penningmeester:
B.J.A. Sjoukes, HOOFDDORP

Leden:
G. D. v.d. Abeele, RENKUM
A.W. Johnstone, AMSTERDAM
A. de Jong, AMSTELVEEN

Beleidsplan

Het STM beschikt over een gedetailleerd beleidsplan (link naar pdf-bestand).

Beloningsbeleid

Volgens artikel 4 lid 7 van de statuten genieten de leden van het bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Afgezien van eventuele uitbestede opdrachten, worden alle werkzaamheden uitgevoerd door medewerkers van de stichting zonder bezoldiging.

Verslag van activiteiten

AKTIVITEITENVERSLAG 2023

In dit verslagjaar werden de werkzaamheden aan EMR 12 voortgezet. Het dak werd verder afgemaakt door het aanbrengen van de loopplanken en de steunbalken voor de pantograaf.Verder werden de katrollen voor het beugeltouw bevestigd. De balk met de smoorspoel en de bliksemafleider kon nu worden gemonteerd, waarop de kabels voor de automaten en de aardkabel werden aangesloten. Ook werd de kabel voor de pantograaf via een PVC-buis aan de loopplank aangelegd en aan bovengenoemde combinatie bevestigd. De dummy-automaat werd aan de zijkant van het A-balkon geplaatst. De bij deze automaat behorende beschermingsbeugel werd aan de hand van foto's zo goed mogelijk gereconstrueerd.

Op het balkon werden de buitenschuifdeuren, die waren uitgenomen om aan de buitenzijde te worden geschilderd, weer ingehangen. Daarna konden de tochtschotten worden gemonteerd. De bijbehorende raampjes werden ingehangen en van de nodige roetjes en sluitwerk voorzien. Op de balkonschuifdeuren werden de benodigde handgrepen, deurkrukken en grendels aangebracht. Ook werden op beide balkons de balkonstangen, trekbellen en raamuitzetters gemonteerd. Beide balkonvloeren werden in een mausgraue deklaag gezet.

In het binnencompartiment werden de ťťnpersoonsbankjes geplaatst en leuningen aan de langsbankjes gemonteerd.

Van een der schakelkasten waren de vonkenschotten nog niet op de houder gelijmd. Dit werd alsnog gedaan en het geheel in de isolatielak gezet. Na montage werd deze schakelkast, evenals de andere, waar nodig nog wat bijgewerkt en op hun plaats op het balkon gezet. De kabelkokers voor onder de balkons werden aangepast en in de verf gezet. Ze konden dit verslagjaar nog niet gemonteerd worden.

Verder werd nog de pantograaf groen geschilderd, nieuwe grendels voor de bordjes "VOL" gemaakt, twee railremschakelaars gerevideerd en de wielkasten op het onderstel gemonteerd nadat zijn gestraald en gecoated waren. Twee sets tandwielkasten werden schoongemaakt, waar nodig gerepareerd en daarna geconserveerd.

Omdat 10 oktober toch een kraan aanwezig was, kon het onderstel vanuit het tremmencentrum op een aangesloten spoor worden getild. Vervolgens werd de bak naar buiten gerold en op het onderstel geplaatst, zij het nog provisorisch afgesteund op houten blokken. Ook werd meteen de pantograaf op het dak getild. Daarna werd het geheel op eigen wielen de werkplaats ingereden. De pantograaf kon nu definitief afgemonteerd worden en van de nodige beugeltouwen worden voorzien. Eerst op 30 december werd in de werkplaats de bak via de bakveren definitief op het onderstel geplaatst.

Om de functie van de contactdozen van EMR 20 gelijk te maken aan die van de andere NBM-rijtuigen, werd bij beide rijtuigkoppen aan de dakrand een aparte aarddoos aangebracht. De beide contactdozen boven de kopdeur konden daarna worden doorverbonden, zodat zij identiek werden aan die van de andere NBM-rijtuigen.

Op 15 mei werden de NBM-rijtuigen 23 en 28, beide in bezit van de Tramweg Stichting, om niet aan ons overgedragen.

Op 9 februari trad een nieuw bestuur aan, bestaande uit J. van der Hurk (voorzitter), B. Sjoukes (secretaris/penningmeester) en G. van den Abeele, A. Johnstone en G de Jong (leden).

FinanciŽle verantwoording

Exploitatierekening 2023
LASTEN
   
100 ADMINISTRATIEKOSTEN    
Bijdrage HRN 20,00  
  Website 84,70  
  Drukken en verzenden Jaarverslag 123,54  
  Kosten bestuursvergadering 4,26  
  Afrekening betalingsverkeer 230,31  
  Totaal   462,81
 
200 HUISVESTINGSLASTEN    
  Garagebox Utrecht
 (01-01-23 t/m 31-12-23)
1804,92  
  TS Overloon
 (01-01-23 t/m 31-12-23)
p.m.  
Totaal 1804,92
 
300 WERKPLAATSKOSTEN  
  IJzerwaren 111,05  
  Verfwaren/lijm/kit 152,19  
  Stapelbakken 31,96  
  Diversen 14,85  
  Totaal   310,05
 
400 RESTAURATIEKOSTEN    
Strip voor kabelklemmen 24,72  
Vier beugels voor baanschuivers 181,50  
Beschermbeugel + diversen 526,35  
Vier stalen ronde schijven 229,90  
Vier rubberen ronde schijven 60,00  
PVC-buis voor kabels 33,05  
Stralen en coaten wielkasten 280,00  
Totaal 1335,52
 
 
TOTAAL LASTEN   3913,30
 
BATEN  
Giften in geld 3370,--  
Giften in natura 3578,29  
Rente 232,89--  
 
TOTAAL BATEN 7181,18
 
EXPLOITATIERESULTAAT +3267,88
 
Balans per 31 december 2023
ACTIVA
Motorrijtuig 12 1,00
Motorrijtuig 20 1,00
Motorrijtuig 19 1,00
Motorrijtuig H39 (334) 1,00
Motorrijtuig H46 (339) 1,00
Aanhangrijtuig 23 1,00
Aanhangrijtuig 28 1,00
Aanhangrijtuig 43 1,00
Aanhangrijtuig 55 1,00
Bagagewagen 402 1,00
Gereedschappen 1,00
Huisvestingsfonds 33606,27
Liquide middelen 410,51
Totaal 34027,78
 
PASSIVA
Eigen vermogen 34027,78
Totaal 34027,78
 
Hoofddorp, 11 januari 2024.
De penningmeester
van de STM, B.J.A. Sjoukes (w.g.)
Goedgekeurd in de
bestuursvergadering van 1 februari 2024.
De voorzitter van de STM, J. van der Hurk (w.g.)

Doelstelling

Volgens artikel 2 van de statuten heeft de stichting als voornaamste doelstellingen:

  1. Het verzamelen, restaureren, reconstrueren en zo mogelijk in bedrijfsvaardige toestand brengen c.q. houden van tramrijtuigen en eventueel andere railgebonden voertuigen en bijbehorende attributen, afkomstig van in de Provincie Utrecht opererende of geopereerd hebbende ondernemingen voor stads- en streekvervoer, die vanwege hun historische waarde en in het kader van de bewustwording met betrekking tot ons industrieel erfgoed, bewaard dienen te blijven.
  2. Het verzamelen van informatie over de onder 1. bedoelde bedrijven op zowel historisch als technisch gebied.
  3. Het tonen aan het publiek van een zo compleet mogelijke geschiedenis van betrokken bedrijven.
  4. Het exploiteren van een gebouw of gebouwen als stalling, werkplaats, expositie- en museumruimte.
  5. Het organiseren van ritten met historische tramrijtuigen.