Utrechtse paardentram NCS 16

ANBI-gegevens Stichts Tram Museum

Stichts Tram Museum

De officiŽle naam is Stichting Stichts Tram Museum, in de praktijk afgekort tot Stichts Tram Museum, of STM.

RSIN-nummer

Het RSIN-nummer (fiscaal nummer) van de Stichting Stichts Trammuseum is 816107312.

Contact:

E-mail: infostichtingstichtstrammuseum.nl

Secretariaat: Punter 81, 1186 PM AMSTELVEEN.

Bankgegevens: Bankrekening NL70 INGB 0007782622 t.n.v. Stichting Stichts Tram Museum, AMSTERDAM.

Bestuursleden STM

Bestuurssamenstelling per 26 september 2013.

Voorzitter:
J. van der Hurk, Zandhofsestraat 49 bis, 3572 GB UTRECHT

Secretaris/penningmeester:
A. de Jong, Punter 81, 1186 PM AMSTELVEEN

Leden:
M. Vlaanderen, Gravin Adťlalaan 1, 6871 TZ RENKUM
G. D. v.d. Abeele, Korenbloemstraat 30, 6871 WE RENKUM

Beleidsplan

Het STM beschikt over een gedetailleerd beleidsplan (link naar pdf-bestand).

Beloningsbeleid

Volgens artikel 4 lid 7 van de statuten genieten de leden van het bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Afgezien van eventuele uitbestede opdrachten, worden alle werkzaamheden uitgevoerd door medewerkers van de stichting zonder bezoldiging.

Verslag van activiteiten

AKTIVITEITENVERSLAG 2016

Ook in 2016 werden de werkzaamheden aan AHR 55 in Amsterdam in nauwe samenwerking met RETM/EMA voortgezet.

Het maken van de tochtschotten voor de balkonschuifdeuren en de daarbij behorende raampjes werd uitbesteed. Na levering werden de schotten aan de zijde van de deuropening van een versterkingshoeklijn voorzien en werden er aan de onderzijde schrootjes aangebracht. Na het nodige schilder- en lakwerk konden zij worden geplaatst. Aan de zijde van de deuropening werd tevens een beleglat en een vang voor het schuifdeurslot gemonteerd.

Ook aan de deurposten aan de zijde van het separatieschot werd een beleglat met deurvang aangebracht. Beide voorzieningen maken het mogelijk de schuifdeur zowel in de open als in de gesloten stand te vergrendelen. Tenslotte werden boven de schuifdeuren nog luikjes gemaakt om de ophangrail af te dekken. Op de balkons werd het nodige lakwerk verricht en de balkonschermen aan de binnenkant bruin geschilderd. Ook werd voor elk der balkons een conducteursvakje gemaakt en boven de tochtschotten gemonteerd.

Nadat vorig jaar het middengedeelte aan de buitenzijde reeds van glas was voorzien, werd dit jaar de rest van het glas aangebracht: 6 mm gelaagd glas voor alle ruiten van de balkons, 4 mm gehard glas voor alle ruiten van de separatieschotten en de raampjes van de tochtschotten. Aangezien alle raamlatjes ontbraken, moesten deze eerst worden bijgemaakt. Voor de balkons werden kant-en-klare profielen gekocht en pasgemaakt, voor alle ruiten van de separatieschotten en de raampjes van de tochtschotten moesten zij geheel in eigen beheer worden vervaardigd.

Op het dak werden de lichtkabels met repen daklinnen afgedekt en in de roofacryl gezet. Boven de balkons werden de resterende waterlijsten aangebracht, zodat deze lijsten nu compleet zijn.

De nodige deklijsten werden bevestigd, afgewerkt en gegrond. Bij de ronde delen van de balkons moesten deze latten eerst speciaal op mal worden gelijmd uit lagen van 3 mm dikte, alvorens ze bevestigd konden worden.

Materiaal werd aangeschaft om nieuwe huizen voor de balkonhekken te maken. Er waren nog drie balkonhekjes (ex EMR 17) voorradig die voldoende breed waren voor de schuifdeuropeningen. Voor het resterende hekje moest een Amsterdams rekje worden aangepast. Dit werk werd uitbesteed.

De onderdelen van de pantograaf voor EMR 12 werden van het straalbedrijf terug ontvangen na gestraald en gemoffeld te zijn. Hierna kon begonnen worden de pantograaf weer in elkaar te zetten.

In Utrecht werd een garagebox gehuurd om een en ander aan reservemateriaal en reserveonderdelen op te slaan.

FinanciŽle verantwoording

Balans per 31 december 2016:

ACTIVA
Motorrijtuig 12 1,--
Motorrijtuig 20 1,--
Motorrijtuig 19 1,--
Motorrijtuig H39 (334) 1,--
Motorrijtuig H46 (339) 1,--
Aanhangrijtuig 43 1,--
Aanhangrijtuig 55 1,--
Bagagewagen 402 1,--
Gereedschappen 1,--
Huisvestingsfonds 24292,79
Liquide middelen 2321,92
Totaal 26623,72
 
PASSIVA
Eigen vermogen 26623,72
Totaal 26623,72
 
Amstelveen, 12 april 2017.
De penningmeester
van de STM, A. de Jong (w.g.)
Goedgekeurd in de
bestuursvergadering van 4 mei 2017.
De voorzitter van de STM, J. van der Hurk (w.g.)

Klik voor de exploitatierekening en balans van 2016.

Doelstelling

Volgens artikel 2 van de statuten heeft de stichting als voornaamste doelstellingen:

  1. Het verzamelen, restaureren, reconstrueren en zo mogelijk in bedrijfsvaardige toestand brengen c.q. houden van tramrijtuigen en eventueel andere railgebonden voertuigen en bijbehorende attributen, afkomstig van in de Provincie Utrecht opererende of geopereerd hebbende ondernemingen voor stads- en streekvervoer, die vanwege hun historische waarde en in het kader van de bewustwording met betrekking tot ons industrieel erfgoed, bewaard dienen te blijven.
  2. Het verzamelen van informatie over de onder 1. bedoelde bedrijven op zowel historisch als technisch gebied.
  3. Het tonen aan het publiek van een zo compleet mogelijke geschiedenis van betrokken bedrijven.
  4. Het exploiteren van een gebouw of gebouwen als stalling, werkplaats, expositie- en museumruimte.
  5. Het organiseren van ritten met historische tramrijtuigen.