Utrechtse paardentram NCS 16

ANBI-gegevens Stichts Tram Museum

Stichts Tram Museum

De officiŽle naam is Stichting Stichts Tram Museum, in de praktijk afgekort tot Stichts Tram Museum, of STM.

RSIN-nummer

Het RSIN-nummer (fiscaal nummer) van de Stichting Stichts Trammuseum is 816107312.

Contact:

E-mail: infostichtingstichtstrammuseum.nl

Secretariaat: Punter 81, 1186 PM AMSTELVEEN.

Bankgegevens: Bankrekening NL70 INGB 0007782622 t.n.v. Stichting Stichts Tram Museum, AMSTERDAM.

Bestuursleden STM

Bestuurssamenstelling per 26 september 2013.

Voorzitter:
J. van der Hurk, Zandhofsestraat 49 bis, 3572 GB UTRECHT

Secretaris/penningmeester:
A. de Jong, Punter 81, 1186 PM AMSTELVEEN

Leden:
M. Vlaanderen, Gravin Adťlalaan 1, 6871 TZ RENKUM
G. D. v.d. Abeele, Korenbloemstraat 30, 6871 WE RENKUM

Beleidsplan

Het STM beschikt over een gedetailleerd beleidsplan (link naar pdf-bestand).

Beloningsbeleid

Volgens artikel 4 lid 7 van de statuten genieten de leden van het bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Afgezien van eventuele uitbestede opdrachten, worden alle werkzaamheden uitgevoerd door medewerkers van de stichting zonder bezoldiging.

Verslag van activiteiten

AKTIVITEITENVERSLAG 2017

Ook in dit verslagjaar 2017 werden de werkzaamheden aan AHR 55 in Amsterdam in nauwe samenwerking met EMA/RETM voortgezet.

Na het nodige schuur- en lakwerk konden de raampjes in de separatieschotten worden gemonteerd. Ook de raampjes in de windschotten op de balkons werden geschuurd en gelakt, waarna zij konden worden ingehangen.

De langsbanken van het binnencompartiment werden geschuurd en gelakt. Nadat ook vier poten waren gemaakt, konden zij worden geplaatst. Van de dwarsbanken werden de zittingen en rugdelen van de nodige laklagen voorzien en werden de messing handgrepen aan de rugdelen geschroefd. Ook werden de metalen onderstellen en mechanismes van deze banken bruin geschilderd en in elkaar gezet.

Voor de vloer van het binnencompartiment werden de slijtlatten in de grondverf gezet en pas gemaakt; ook de vloer zelf werd nogmaals gegrond. Hierna werden de slijtlatten op de vloer gespijkerd en vervolgens werd het geheel met de muisgrijze deklaag afgewerkt. Tenslotte konden de vier twee- en vier ťťnpersoonsdwarsbanken op hun plaats worden gezet en geheel afgewerkt worden.

Voor de balkons werden luikjes gemaakt om de openingen aan de onderzijde van de windschotten af te dekken. Het B-balkon kon worden voorzien van slijtlatten, waarna ook hier de vloer met de muisgrijze deklaag afgewerkt kon worden. Ook werden op beide balkons de opschriften d.m.v. plakletters aangebracht. De drukknopjes voor de signaalleiding werden gemonteerd; deze leiding kon evenwel nog niet geheel afgewerkt worden.

Het maken van stolpnaalden voor de schuifdeuren van beide separatieschotten werd uitbesteed. Na levering werden zij gelakt en vervolgens bevestigd.

Het benodigde messing beslag voor raampjes en deuren werd zo nodig schoongemaakt, gepolijst en in de metaalvernis gezet. Daarna konden de raampjes van het separatieschot van raamklinkjes en de schuifdeuren van deurrollen en handgrepen worden voorzien. Ook een deel van de messing roetjes voor de balkons werd behandeld, waarna het A-balkon van roetjes kon worden voorzien. Overigens ontbrak een deel van het benodigde koperwerk; een aantal stangen en roetjes moest worden bijgemaakt. Dit werk werd uitbesteed.

Van het reeds aangeschafte materiaal werden vier valhekhuizen geconstrueerd. Deze werden vervolgens tezamen met de vier valhekjes naar een straalbedrijf gebracht om gestraald en gemoffeld te worden.

Voor de waterafvoer van het dak werden uit koperplaat vier spuiertjes gevouwen. Vervolgens konden zij aan de waterlijsten gemonteerd worden.

Vier kacheltjes werden uit elkaar genomen, de verwarmingselementen getest en de verbindingen schoongemaakt. De huizen werden naar het straalbedrijf gebracht om gestraald te worden en in een warmtebestendige coating te worden gezet.

FinanciŽle verantwoording

Exploitatierekening 2017
  UITGAVEN
100 ADMINISTRATIEKOSTEN    
Bijdrage HRN 20,00  
  Afrekening Betalingsverkeer 74,59  
  Website 60,50  
  Verzending Jaarverslag 34,20  
  Totaal   189,29
 
200 HUISVESTINGSLASTEN    
  RETM (01-01-16 t/m 30-06-16) 209,21
RETM (01-07-16 t/m 31-12-16) 619,16  
RETM (01-01-17 t/m 31-06-17) 411,64  
  Overloon (01-01-16 t/m 31-03-16) 339,00  
  Garagebox Utrecht (01-01-17 t/m 31-12-17) 1527,12  
Totaal 3106,13
 
300 WERKPLAATSKOSTEN/ALGEMEEN    
  IJzerwaren 87,22  
  Verfwaren 154,15  
  Huur aanhanger 32,00  
  Totaal   273,37
 
400 RESTAURATIEKOSTEN    
  NBM 12 Belettering 57,48  
  Totaal 57,48
NBM 55 Twee stolpnaalden 80,00  
NBM 55 Messing roeden 2840,00  
NBM 55 Messing buis
NBM 55 t.b.v. balkonstang
75,50  
NBM 55 Vernis 163,35  
NBM 55 Belettering 586,85  
NBM 55 Polijsten remhandel 60,00  
Totaal 3805,70
 
TOTAAL UITGAVEN 7431,97
 
INKOMSTEN  
Giften in geld 2510,00  
Giften in natura 5697,87  
Rente 49,71  
 
TOTAAL INKOMSTEN 8257,58
 
EXPLOITATIERESULTAAT +825,61
 
Balans per 31 december 2017
ACTIVA
Motorrijtuig 12 1,--
Motorrijtuig 20 1,--
Motorrijtuig 19 1,--
Motorrijtuig H39 (334) 1,--
Motorrijtuig H46 (339) 1,--
Aanhangrijtuig 43 1,--
Aanhangrijtuig 55 1,--
Bagagewagen 402 1,--
Gereedschappen 1,--
Huisvestingsfonds 24342,50
Liquide middelen 3097,83
Totaal 27449,33
 
PASSIVA
Nog te betalen huur 1017,00
Eigen vermogen 26432,33
Totaal 27449,33
 
Amstelveen, 27 maart 2018.
De penningmeester
van de STM, A. de Jong (w.g.)
Goedgekeurd in de
bestuursvergadering van 26 april 2018.
De voorzitter van de STM, J. van der Hurk (w.g.)

Doelstelling

Volgens artikel 2 van de statuten heeft de stichting als voornaamste doelstellingen:

  1. Het verzamelen, restaureren, reconstrueren en zo mogelijk in bedrijfsvaardige toestand brengen c.q. houden van tramrijtuigen en eventueel andere railgebonden voertuigen en bijbehorende attributen, afkomstig van in de Provincie Utrecht opererende of geopereerd hebbende ondernemingen voor stads- en streekvervoer, die vanwege hun historische waarde en in het kader van de bewustwording met betrekking tot ons industrieel erfgoed, bewaard dienen te blijven.
  2. Het verzamelen van informatie over de onder 1. bedoelde bedrijven op zowel historisch als technisch gebied.
  3. Het tonen aan het publiek van een zo compleet mogelijke geschiedenis van betrokken bedrijven.
  4. Het exploiteren van een gebouw of gebouwen als stalling, werkplaats, expositie- en museumruimte.
  5. Het organiseren van ritten met historische tramrijtuigen.