Utrechtse paardentram NCS 16

ANBI-gegevens Stichts Tram Museum

Stichts Tram Museum

De officiŽle naam is Stichting Stichts Tram Museum, in de praktijk afgekort tot Stichts Tram Museum, of STM.

RSIN-nummer

Het RSIN-nummer (fiscaal nummer) van de Stichting Stichts Trammuseum is 816107312.

Contact:

E-mail: infostichtingstichtstrammuseum.nl

Secretariaat: Punter 81, 1186 PM AMSTELVEEN.

Bankgegevens: Bankrekening NL70 INGB 0007782622 t.n.v. Stichting Stichts Tram Museum, AMSTERDAM.

Website: https://www.stichtingstichtstrammuseum.nl, beheerder: Rob Kievit

Bestuursleden STM

Bestuurssamenstelling per 26 september 2013.

Voorzitter:
J. van der Hurk, Zandhofsestraat 49 bis, 3572 GB UTRECHT

Secretaris/penningmeester:
A. de Jong, Punter 81, 1186 PM AMSTELVEEN

Leden:
M. Vlaanderen, Gravin Adťlalaan 1, 6871 TZ RENKUM
G. D. v.d. Abeele, Korenbloemstraat 30, 6871 WE RENKUM

Beleidsplan

Het STM beschikt over een gedetailleerd beleidsplan (link naar pdf-bestand).

Beloningsbeleid

Volgens artikel 4 lid 7 van de statuten genieten de leden van het bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Afgezien van eventuele uitbestede opdrachten, worden alle werkzaamheden uitgevoerd door medewerkers van de stichting zonder bezoldiging.

Verslag van activiteiten

AKTIVITEITENVERSLAG 2020

Nadat er nog enige werkzaamheden aan het remwerk van AHR 55 waren verricht, werd het rijtuig op 11 januari vanuit het tremmencentrum op het spoor getrokken. Diezelfde dag werd nog een proefrit gehouden om de loopeigenschappen en de remmen te controleren. Deze proefrit verliep zonder problemen. Daarna werd het rijtuig in de romneyloods binnengenomen om verder afgewerkt te worden.

Aangezien de deuropening bij een schuifdeur groter is dan bij een klapdeur, moesten er nieuwe treeplankbakken worden gemaakt. Dit werk werd uitbesteed. Na ontvangst werden zij behandeld en geconserveerd en van een houten vloertje voorzien. Daarna konden zij gemonteerd worden. Ook de planken van de baanschuivers werden definitief aan het onderstel bevestigd.

Tenslotte kon het rijtuig worden afgeschilderd (op 7 oktober werd hieraan de laatste hand gelegd) en van Fino-reklames worden voorzien. Tot een officiŽle indienststelling is het dit verslagjaar door de coronacrisis niet meer gekomen.

Zoals in het vorige verslag werd vermeld, was was het onderstel van EMR 12 zonder wielen en assen op een lorrie geplaatst. Alvorens dit onderstel weer op zijn eigen assen te kunnen plaatsen, werden eerst wielen, assen, aspotten, truckveren en veerhandjes schoongemaakt en geverfd. Door de NEVIMY werden om niet vier vilten oliekeerringen voor de aspotten geleverd. Nadat een en ander in de werkplaats weer in elkaar was gezet, werd het onderstel op eigen wielen naar het tremmencentrum gerold om daar de vrijgekomen plaats van AHR 55 in te nemen.

Om het onderstel van railremmen te kunnen voorzien, was in vroeger jaren al het nodige ijzer weggesneden. Dit dient dan wel gecompenseerd te worden door het aanbrengen van versterkingsstrips. Ook moeten railremgeleiders worden aangebracht. Het maken van deze railremgeleiders werd uitbesteed. Na het boren van de benodigde gaten kon een en ander worden gemonteerd en konden de railremmen worden ingehangen. De onderdelen van het remwerk werden in eigen beheer gereviseerd; de revisie van de remblokhouders werd echter uitbesteed. Vervolgens werd dit alles weer tot een werkend geheel gemaakt.

Zoals bij de meeste motorrijtuigen is ook bij dit motorrijtuig de kabelkoker voor de tractiekabels onder aan de rijtuigvloer bevestigd. Door de vorm van de framebalken bij het middencompartiment is het echter noodzakelijk eerst de kabelkoker te plaatsen alvorens de vloer te kunnen leggen. Ook moet voordien de plaats van de motorluiken worden geplaatst. Allereerst werden daarom de kabelkokers schoongemaakt en geschilderd en waar nodig van nieuwe stukken voorzien. Vervolgens kon in dit verslagjaar een deel van de kokers worden gemonteerd en een deel van de vloer gelegd.

Voorts kwam nog tot stand:

  • de montage van de tochtstrippen met velours op de binnenschuifdeuren,
  • de montage van deurstoppen voor de buitenschuifdeuren,
  • de plaatsing van de twee resterende valhekken, - de revisie van de zandbakmechanismes,
  • het aanbrengen van slijtlatten op beide balkonvloeren.

Bovendien werd voor de weerstandsrekken een ophangconstructie gemaakt en werden isolatieplaten boven de rekken gemonteerd. Tenslotte werd een begin gemaakt met het schilderen en monteren van de benodigde bankmechanismen en het lakken van de bijbehorende bankrugjes en -zittingen.

FinanciŽle verantwoording

Exploitatierekening 2020
  UITGAVEN
100 ADMINISTRATIEKOSTEN    
Bijdrage HRN 20,00  
  Website 36,30  
  Drukken en verzenden Jaarverslag 93,40  
  Afrekening betalingsverkeer 97,17  
  Totaal   246,87
 
200 HUISVESTINGSLASTEN    
  Garagebox Utrecht
 (01-01-20 t/m 31-12-20)
1648,62  
  RETM Amsterdam
  (01-07-19 t/m 31-12-19)
411,64
  (01-01-20 t/m 30-06-20) 411,64  
  TS Overloon
 (01-01-20 t/m 31-12-20)
1356,00  
Totaal 3827,90
 
300 WERKPLAATSKOSTEN/ALGEMEEN    
  IJzerwaren 250,66  
  Verfwaren/lijm/kit 457,82  
  Komborstel 14,72  
  Schuurbanden 38,77  
  Huur aanhanger 2* 40,00  
  Totaal   801,97
 
400 RESTAURATIEKOSTEN    
AHR 55 Deurbuffers 10,55  
NBM 55 Vier treeplankbakken 2065,00  
Totaal 2075,55
 
EMR 12 Houten voetsteunen 64,82  
EMR 12 Vloerdelen 345,60  
EMR 12 Reparatie remwerk 650,00  
Totaal 1060,42
 
TOTAAL UITGAVEN   8012,71
 
INKOMSTEN  
Giften in geld 2730,00  
Giften in natura 5679,96  
 
TOTAAL INKOMSTEN 8409,96
 
EXPLOITATIERESULTAAT +397,25
 
Balans per 31 december 2020
ACTIVA
Motorrijtuig 12 1,00
Motorrijtuig 20 1,00
Motorrijtuig 19 1,00
Motorrijtuig H39 (334) 1,00
Motorrijtuig H46 (339) 1,00
Aanhangrijtuig 43 1,00
Aanhangrijtuig 55 1,00
Bagagewagen 402 1,00
Gereedschappen 1,00
Huisvestingsfonds 24373,38
Liquide middelen 3800,42
Totaal 28182,80
 
PASSIVA
Eigen vermogen 28182,80
Totaal 28182,80
 
Amstelveen, 23 maart 2021.
De penningmeester
van de STM, A. de Jong (w.g.)
Goedgekeurd in de
bestuursvergadering van 22 april 2021.
De voorzitter van de STM, J. van der Hurk (w.g.)

Doelstelling

Volgens artikel 2 van de statuten heeft de stichting als voornaamste doelstellingen:

  1. Het verzamelen, restaureren, reconstrueren en zo mogelijk in bedrijfsvaardige toestand brengen c.q. houden van tramrijtuigen en eventueel andere railgebonden voertuigen en bijbehorende attributen, afkomstig van in de Provincie Utrecht opererende of geopereerd hebbende ondernemingen voor stads- en streekvervoer, die vanwege hun historische waarde en in het kader van de bewustwording met betrekking tot ons industrieel erfgoed, bewaard dienen te blijven.
  2. Het verzamelen van informatie over de onder 1. bedoelde bedrijven op zowel historisch als technisch gebied.
  3. Het tonen aan het publiek van een zo compleet mogelijke geschiedenis van betrokken bedrijven.
  4. Het exploiteren van een gebouw of gebouwen als stalling, werkplaats, expositie- en museumruimte.
  5. Het organiseren van ritten met historische tramrijtuigen.