Utrechtse paardentram NCS 16

ANBI-gegevens Stichts Tram Museum

Stichts Tram Museum

De officiŽle naam is Stichting Stichts Tram Museum, in de praktijk afgekort tot Stichts Tram Museum, of STM.

RSIN-nummer

Het RSIN-nummer (fiscaal nummer) van de Stichting Stichts Trammuseum is 816107312.

Kamer van Koophandel

Het KvK-nummer van de Stichting is 41 26 60 71.

Contact:

E-mail: infostichtingstichtstrammuseum.nl

Secretariaat: Grote Belt 54, 2133 GB HOOFDDORP.

Bankgegevens: Bankrekening NL70 INGB 0007782622 t.n.v. Stichting Stichts Tram Museum, AMSTERDAM.

Website: https://www.stichtingstichtstrammuseum.nl, beheerder: Rob Kievit

Bestuursleden STM

Bestuurssamenstelling per 26 september 2013.

Voorzitter:
J. van der Hurk, UTRECHT

Secretaris/penningmeester:
B.J.A. Sjoukes, HOOFDDORP

Leden:
G. D. v.d. Abeele, RENKUM
A.W. Johnstone, AMSTERDAM
A. de Jong, AMSTELVEEN

Beleidsplan

Het STM beschikt over een gedetailleerd beleidsplan (link naar pdf-bestand).

Beloningsbeleid

Volgens artikel 4 lid 7 van de statuten genieten de leden van het bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Afgezien van eventuele uitbestede opdrachten, worden alle werkzaamheden uitgevoerd door medewerkers van de stichting zonder bezoldiging.

Verslag van activiteiten

AKTIVITEITENVERSLAG 2022

Op 14 december 2022 ontviel ons Mart Vlaanderen. Hij was gedurende vele jaren een toegewijd medewerker en bestuurslid, die zich tevens met propaganda en publiciteit bezig hield. Wij zijn hem veel dank verschuldigd.

Het werk aan EMR 12 kon ook in dit verslagjaar weer worden voortgezet. Op het dak werden, waar nodig, de kabels in de kabelkoker vastgezet. Daarna konden de kokers worden afgedekt met deklatten, die eerst voldoende in de verf waren gezet. De koker werd daarop met daklinnen bekleed en in de roofacryl gezet. Vervolgens werd ook het gehele dak tweemaal met roofacryl ingesmeerd. De loopplanken werden geschuurd en geverfd. Tot montering van deze planken is het in dit verslagjaar niet meer gekomen.

Van de balkons werden de vier buitenschuifdeuren en de twee kopdeuren uitgenomen. Zij konden daarna aan de binnenzijde worden geschuurd en van diverse lagen blanke lak worden voorzien. Dit werd eveneens met de vier tochtschotten gedaan. De kopdeuren konden worden teruggeplaatst en de raamroetjes daarop gemonteerd. Ook werden op de separatieschotten en de balkonpuien de raamroetjes aangebracht. Van de tochtschotten waren de raampjes uitgenomen. Zijn werden al wel van roetjes voorzien, maar konden nog niet worden teruggehangen. Een deel van de raamroetjes was nog aanwezig; de rest moest worden bijgemaakt. De acht grote buitenhandgrepen bij de balkondeuren werden eerst gepolijst, daarna in de metaallak gezet en vervolgens gemonteerd.

Op beide balkons werden de balkonschermen aan de onderzijde geschilderd. Hierna konden de opschriften '12A' en '12B' worden aangebracht. Ook op de separatieschotten werden aan de balkonzijde de opschriften aangebracht en konden deze schotten van fabrieksplaatjes worden voorzien. Van ťťn van de aanwezige bordjes 'VOL' was het glas gebroken. Bij een glasatelier kon een nieuw glaasje 'VOL' worden gemaakt. Nadat de lijstjes waren schoongemaakt en gelakt, konden zij worden gemonteerd. Op beide balkons werd een conducteursvakje aangebracht.

Het alarmbelsysteem kon worden afgemonteerd. Daartoe werd op elk der balkons in de afgedekte ruimte van de kap boven de bestuurder een bel gemonteerd en op het separatieschot een drukknop aangebracht. Hierna konden de kabelkokers op de balkons definitief met deklatten worden afgedekt.

Nadat ter plekke een deel van de vloer geschilderd was, konden de plinten aan de zijwanden worden aangebracht. De vier zandkisten en de daarboven gesitueerde langsbankjes werden nu definitief gemonteerd. Twee gebroken ruiten moesten worden vervangen. De dorpel van de twee binnenschuifdeuren werd van een hoekvormige slijtstrip voorzien.

Drie verwarmingselementen werden gemonteerd. Eťn werd met een wisselschakelaar voor 600/750 V uitgerust. Bij een test bleek het systeem inderdaad te voldoen.

Een deel van de kabels van de railremmen werd aan het onderstel bevestigd. Het remwerk werd van veren voorzien. Hiertoe werden vier veren om niet van verenfabriek 'De Merwede' verkregen. De vier wielkasten moesten worden vernieuwd.

Uit de aanwezige D-56 motoren werden de twee met de beste weerstandswaarden geselecteerd. Deze werden uiteengenomen en schoongemaakt. Na weer in elkaaar gezet te zijn, werden zij naar een motorenrevisiebedrijf gezonden. De bijbehorende losse onderdelen, zoals motorsteunlagers e.d., werden schoongemaakt en waar nodig gerepareerd en geconserveerd.

FinanciŽle verantwoording

Exploitatierekening 2021
LASTEN
   
100 ADMINISTRATIEKOSTEN    
Bijdrage HRN 20,00  
  Website 60,50  
  Drukken en verzenden Jaarverslag 44,55  
  Afrekening betalingsverkeer 162,33  
  Totaal   287,38
 
200 HUISVESTINGSLASTEN    
  Garagebox Utrecht
 (01-01-22 t/m 31-12-22)
1742,94  
  RETM Amsterdam
  (01-07-20 t/m 31-12-20)
411,64
  (01-01-21 t/m 31-12-21) 823,29  
  (01-01-22 t/m 310-06-22) ---,--  
  TS Overloon
 (01-01-20 t/m 31-12-20)
1356,00  
Totaal 4333,87
 
300 WERKPLAATSKOSTEN    
  IJzerwaren 99,98  
  Verfwaren/lijm/kit 290,22  
  Elektra 9,96  
  Totaal   400,16
 
400 RESTAURATIEKOSTEN    
Messing roetjes 3493,88  
Vier wielkasten 3799,40  
Bordje 'VOL' 124,03  
Twee glasruiten 165,03  
Twee kantprofielstrips 19,90  
Totaal 7602,24
 
 
TOTAAL LASTEN   12623,65
 
BATEN  
Giften in geld 3350,--  
Giften in natura 9789,89  
Verkoop oude metalen 814,--  
 
TOTAAL BATEN 13953,89
 
EXPLOITATIERESULTAAT +1330,24
 
Balans per 31 december 2022
ACTIVA
Motorrijtuig 12 1,00
Motorrijtuig 20 1,00
Motorrijtuig 19 1,00
Motorrijtuig H39 (334) 1,00
Motorrijtuig H46 (339) 1,00
Aanhangrijtuig 43 1,00
Aanhangrijtuig 55 1,00
Bagagewagen 402 1,00
Gereedschappen 1,00
Huisvestingsfonds 24373,38
Liquide middelen 6375,52
Totaal 30757,90
 
PASSIVA
Nog verschuldigde huur 411,64
Eigen vermogen 30346,26
Totaal 30757,90
 
Amstelveen, 18 februari 2023.
De penningmeester
van de STM, A. de Jong (w.g.)
Goedgekeurd in de
bestuursvergadering van 9 maart 2023.
De voorzitter van de STM, J. van der Hurk (w.g.)

Doelstelling

Volgens artikel 2 van de statuten heeft de stichting als voornaamste doelstellingen:

  1. Het verzamelen, restaureren, reconstrueren en zo mogelijk in bedrijfsvaardige toestand brengen c.q. houden van tramrijtuigen en eventueel andere railgebonden voertuigen en bijbehorende attributen, afkomstig van in de Provincie Utrecht opererende of geopereerd hebbende ondernemingen voor stads- en streekvervoer, die vanwege hun historische waarde en in het kader van de bewustwording met betrekking tot ons industrieel erfgoed, bewaard dienen te blijven.
  2. Het verzamelen van informatie over de onder 1. bedoelde bedrijven op zowel historisch als technisch gebied.
  3. Het tonen aan het publiek van een zo compleet mogelijke geschiedenis van betrokken bedrijven.
  4. Het exploiteren van een gebouw of gebouwen als stalling, werkplaats, expositie- en museumruimte.
  5. Het organiseren van ritten met historische tramrijtuigen.